คุณสามารถเลือกหัวข้อที่จะเรียนได้ตามความต้องการของท่าน

tokoeol business topic

ในปัจจุบันมีหลายบริษัทใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในที่ทำงาน มาผึกภาษาอังกฤษสำหรับธรกิจหรือในที่ทำงานกันเถอะ

เอกสาประกอบการเรียนของเรา

ภาษาอังกฤษธุรกิจขั้นพื้นฐาน

Business Basic

สื่อการสอนขั้นพื้นฐานสำหรับภาษาอังกฤษธุรกิจ
Lesson 02
Lesson 05
Lesson 06
Lesson 07
Lesson 08
Lesson 09
Lesson 10
Lesson 11

ภาษาอังกฤษสำหรับโต้ตอบจมหมาย

Business Correspondence