เอกสารประกอบการเรียนสำหรับผู้เริ่มต้น

engoo beginner topic

ท่านที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกหรือระดับพื้นฐาน

เอกสารประกอบการเรียนของเรา

บทสนทนาเบื่องต้น

Basic Conversaton
ฝึกสนทนาและการแนะนำตัวเบื่องต้น

ไวยากรณ์พื้นฐาน

Basic Grammar
บทเรียนไวยากรณ์พื้นฐาน
Lesson 06
Lesson 08
Lesson 09
Lesson 10
Lesson 11
Lesson 12
Lesson 15
Lesson 18
Lesson 19
Lesson 20
Lesson 21
Lesson 22
Lesson 23
Lesson 34
Lesson 35
Lesson 36
Lesson 37
Lesson 44
Lesson 64
Lesson 67
Lesson 68
Lesson 69
Lesson 70